Zarząd PPTF

Prezes Zarządu

Adam Piotrowski

VIGO System S.A.

Członkowie Zarządu:

Anna Gębarska

SMARTTECH Sp. z o.o.

Piotr Guzdek

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Paweł Mergo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Michał Muniak

Solaris Optics Sp. z o.o.

Dyrektor Operacyjny:

Maciej J. Nowakowski

PPTF – Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

Organy Platformy

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ PPTF. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi po jednym przedstawicielu każdego członka PPTF. W wypadku członków PPTF będących osobami fizycznymi mogą oni wchodzić w skład Zgromadzenia Ogólnego osobiście. Każdemu członkowi PPTF przysługuje jeden głos. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał. Do zadań Zgromadzenia ogólnego należy min: uchwalanie głównych kierunków działalności PPTF, uchwalanie dokumentów programowych PPTF opracowywanych przez Zarząd, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu PPTF, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków PPTF.

Zarząd PPTF

Zarząd jest organem wykonawczym PPTF, składa się z zespołu od jednego do pięciu członków. Zarząd jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie funkcjonowaniem PPTF, rozumiane między innymi jako: organizowanie pracy zespołów badawczych i wdrożeniowych oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i jednostkami gospodarczymi dla realizacji wytyczonych zadań, a także podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem źródeł ich finansowania. Zarząd kieruje i prowadzi bieżącą działalność PPTF oraz reprezentuje PPTF na zewnątrz, opracowuje projekty dokumentów programowych PPTF, planuje budżet przyjmowany przez Zgromadzenie Ogólne PPTF, przyjmuje nowych członków PPTF, zarządza majątkiem PPTF.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PPTF uprawnionym do bieżącego kontrolowania działalności PPFT w kwestiach finansowych. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do zadań komisji rewizyjnej należy: opiniowanie projektu budżetu; kontrola Zarządu w zakresie wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna jest również arbitrem w sporze pomiędzy PPTF a członkiem Zarządu.