Jak dołączyć do PPTF i Klastra

 1. Członkiem ZP PPTF może zostać osoba wymieniona w § 8 pkt 8 1 Statutu ZP PPTF, która:
 • prześle na adres info@pptf pl wypełnioną deklarację członkowską oraz prezentację Kandydata na temat podmiotu
 • wpłaciła wpisowe – Kandydat jest zobowiązany do wpłacenia jednorazowej opłaty w wysokości równej jednej składce członkowskiej. Opłata wpisowa płatna jest niezależnie od składki członkowskiej.

Rachunek:
Polska Platforma Technologiczna Fotoniki
ING: 79105010251000009031551782
W tytule przelewu prosimy podać nazwę firmy z dopiskiem „wpisowe [nazwa firmy]”

 1. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków.
 2. O decyzji Zarządu w sprawie członkostwa Kandydat zostanie poinformowany mailowo.
 3. Osoba upoważniona do reprezentacji zostanie zaproszona na najbliższe spotkanie ZP PPTF, aby wygłosić prezentację wstępną.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia do PPTF, wpisowe podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o odmowie przyjęcia do PPTF.
 5. Decyzja Zarządu o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Kandydat, który został odrzucony może znów ubiegać się o członkostwo po 6 miesiącach.
 7. Deklarację członkowską znaleźć można poniżej.
 8. Składając wspólną Deklarację, nabywa się jednocześnie członkostwo w Klastrze Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki, którego PPTF jest Koordynatorem